Variable Star Charts of Pyx

NameTypeMag.PeriodimageAuthor
S PyxM8.0-14.3V206.10gif
pdf
Y.Hirasawa
S PyxM8.0-14.3V206.10gif
pdf
Y.Hirasawa