Variable Star Charts of Hya

NameTypeMag.PeriodimageAuthor
R HyaM3.5-10.9V388.87gif
pdf
Y.Hirasawa
S HyaM7.2-13.3V256.63gif
pdf
Y.Hirasawa
T HyaM6.7-13.48V298.7gif
pdf
Y.Hirasawa
W HyaSRA7.7-11.6P361gif
pdf
Y.Hirasawa
W HyaSRA7.7-11.6P361gif
pdf
Y.Hirasawa
X HyaM7.2-13.6V301.10gif
pdf
Y.Hirasawa
RR HyaM8.6-14.5V343.49gif
pdf
Y.Hirasawa
RS HyaM9.2-14.4V338.6gif
pdf
Y.Hirasawa
RT HyaSRB7.0-10.2V290gif
pdf
Y.Hirasawa
RU HyaM7.2-14.3V331.5gif
pdf
Y.Hirasawa
RU HyaM7.2-14.3V331.5gif
pdf
Y.Hirasawa
TU HyaM10.5-15.8P277.3gif
pdf
Y.Hirasawa
UZ HyaM8.8-14.5V260.95gif
pdf
Y.Hirasawa
UZ HyaM8.8-14.5V260.95gif
pdf
Y.Hirasawa
EX HyaUGSU+NLDQ+E9.6-13.99V-gif
pdf
Y.Hirasawa
GG HyaM10.4-<13.5V370gif
pdf
Y.Hirasawa
NSV05428CV13.1-gif
pdf
T.Watanabe
EC10560-2902CV14.34-gif
pdf
T.Watanabe
EC10565-2858CV15.98-gif
pdf
T.Watanabe
EC10566-3120CV17.75:-gif
pdf
T.Watanabe